PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH ŁAGÓW Sp. z o.o.

 

ul. Rynek 62, 26-025 Łagów

 

JESTEŚMY DLA WAS

Informacja z otwarcia ofert dotycząca postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Dostawa kruszywa i piasku w roku 2020. Dokumenty w załączniku.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn. „ Analiza wód, ścieków, osadów, piasku i skratek na obiektach zarządzających przez Przedsiębiorstwo
Usług Komunalnych Łagów Sp. z o.o. Informacja w załączniku.

Wyjaśnienie nr 1 do postępowania przetargowego pn.: "Dostawa kruszywa i piasku w roku 2020" w załączniku.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Łagów Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na „Przeprowadzenie audytu finansowego w zakresie kompleksowego badania rachunkowości i księgowości spółki za okres 01 stycznia 2019r. do 30 września 2019. Komplet dokumentów do pobrania w załącznikach.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na zadanie pn.: Dostawa kruszywa i piasku w roku 2020. Komplet załączników w ramach zamówienia dostępny poniżej.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Łagów Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert dla zadania pn. „ Analiza wód, ścieków, osadów, piasku i skratek na obiektach zarządzających przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Łagów Sp. z o.o.”

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Łagów Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert dla zadania pn. „ Sukcesywny odbiór i transport ustabilizowanego odwodnionego osadu ściekowego po prasie technologicznej oraz skratek i piasku wraz z zagospodarowanie odpadów z oczyszczalni ścieków w Łagowie”. Komplet dokumentów do pobrania w załącznikach.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Nazwa zamówienia : „Dostawa podestu ruchomego na pojeździe (podnośnik koszowy)”

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Łagów Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert dla zadania pn. „Dostawa podestu ruchomego na pojeździe (podnośnik koszowy)”

Zawiadomienie o wykorzystaniu oferty najkorzystniejszej w ramach zamówienia : „Dostawa kostki na budowę Świetlicy Wiejskiej w msc. Płucki”. Informacja w załączniku.

 

wtorek, 02 kwiecień 2019 11:26

Zapytanie na dostawę kostki

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Łagów Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert dla zadania pn. „Dostawa kostki na budowę Świetlicy Wiejskiej w msc. Płucki”. Dokumenty w załącznikach.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na zadanie pn.:  „Dostawa kostki na budowę Świetlicy Wiejskiej w msc. Płucki”.

Zapraszamy do składania ofert na „Dostawy kostki na budowę Świetlicy Wiejskiej w msc. Płucki”. Dokumenty zamieszczono w plikach poniżej.

Nazwa zamówienia : „Ochrona fizyczna na bazie Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Łagów Sp. z.o.o. przy ul. Opatowskiej 24 w Łagowie oraz ochrony oczyszczalni ścieków w Łagowie przy ul. Iwańskiej 15A, ujęcie wody w Płuckach, ujęcie wody w Łagowie, ul. Kielecka, hydrofornia wody w Łagowie, ul. Zapłotnia, ujęcie wody w Lechówku wraz z hydrofornią”. Informacja w załaczniku.

poniedziałek, 18 luty 2019 12:42

Zaproszenie do sładania ofert - Ochrona

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Łagów Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert dla zadania pn. „Ochrona fizyczna na bazie Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Łagów Sp. z.o.o. przy ul. Opatowskiej 24 w Łagowie oraz ochrony oczyszczalni ścieków w Łagowie przy ul. Iwańskiej 15A, ujęcie wody w Płuckach, ujęcie wody w Łagowie, ul. Kielecka, hydrofornia wody w Łagowie, ul. Zapłotnia, ujęcie wody w Lechówku wraz z hydrofornią”. Dokumenty w załącznikach.

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej na „Zakup i sukcesywna dostawa oleju napędowego na potrzeby Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Łagów Sp. z.o.o.” zamieszczona w załączniku.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT DODATKOWYCH dotyczących postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Zakup i sukcesywna dostawa oleju napędowego na potrzeby Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Łagów Sp. z.o.o.

piątek, 11 styczeń 2019 16:50

Wezwanie do złożenia oferty dodatkowej

OPIS
Znak sprawy: 8/2018

WEZWANIE do złożenia oferty dodatkowej

 

dotyczy  ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na Zakup i sukcesywna dostawa oleju napędowego na potrzeby Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Łagów Sp. z.o.o.

Nr ogłoszenia :  656669-N-2018 z dnia 2018-12-04 r. . do którego termin składania ofert upłynął w dniu 12 grudnia 2018.
Na realizację w/w zamówienia publicznego wpłynęły dwie oferty takie same tzn. o takiej samej wartość brutto zamówienia po uwzględnieniu upustu i takim samym terminie dostawy od dnia złożenia zamówienia. W związku z tym, Zamawiający nie może dokonać wyboru najkorzystniejszej  oferty, dlatego zgodnie z art.91 ust.5 ustawy Prawo  zamówień publicznych  (tj. Dz. U. z 2018r. poz.1986 z późń. zm.), Zamawiający wzywa niżej wymienionych Wykonawców  do złożenia oferty dodatkowej:STACJE PALIW „ANGIELSCY” Sp.j. Małgorzata Angielska-Ślusarska, Włodzimierz Angielski, Mirosław Angielski, Śladków Mały, 26-020 Chmielnik

Wartość brutto oferty po uwzględnieniu upustu 409 500,00
Terminie dostawy od dnia złożenia zamówienia  - 1 dzień

Petrojet Sp. z.o.o., Kieszek 52, 26-670 Pionki

Wartość brutto oferty po uwzględnieniu upustu 409 500,00
Terminie dostawy od dnia złożenia zamówienia  - 1 dzieńZgodnie z art.91 ust.6 ustawy Prawo zamówień publicznych  Wykonawcy składający ofertę dodatkową  nie mogą zaoferować ceny wyższej  niż zaoferowane w złożonych ofertach w dniu 12.12.2018r.
Ofertę dodatkową należy złożyć na formularzu  ofertowym, w zamkniętej kopercie z napisem:
„ Oferta dodatkowa na   realizację zamówienia publicznego Zakup i sukcesywna dostawa oleju napędowego na potrzeby Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Łagów Sp. z.o.o.
Ponadto koperta musi posiadać nazwę i adres Wykonawcy, aby można było ją zwrócić bez otwierania w przypadku złożenia po wymaganym terminie.
Oferty dodatkowe należy składać na adres Zamawiającego:
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Łagów Sp. z o.o., ul. Rynek 62, 26-025 Łagów  pokój   nr 16/3.
Adres strony internetowej , na której Zamawiający  zamieścił wezwanie  i formularz oferty dodatkowej: www.uslugikomunalne.eu /zakładka zamówienia publiczne/ oraz www.puk.lagow.biuletyn.net /zakładka zamówienia  publiczne/przetargi
Termin złożenia ofert dodatkowych:   21 styczeń 2019r. godz. 10;00
Termin otwarcia ofert dodatkowych:  21 styczeń 2019r godz. 10:15

 

Dokumenty w załączniku:

Wybór oferty najkorzystniejszej w prowadzonym przetargu na "Zakup kruszywa i dostawę piasku w roku 2019". Informacja w załączonym pliku.

Informacja z otwarcia ofert na: Zakup kruszywa i dostawa piasku w roku 2019. Informacja w załączikach.

Kontakt:

Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta 

(Kliknij tu i Zaloguj się)

 

Telefon Alarmowy 

Awarie Wod-Kan

530 385 453

 

Usługi 

606 926 889

Zamówienia Publiczne

Polub nas:

Telewizja Świętokrzyska